Jump to Navigation

Met wie samenwerken?

We werken in eerste instantie samen met de zorgvrager en zijn/haar omgeving.

Er zijn daarnaast ook verschillende partners in de zorg: sommigen lijken ‘ver van ons bed’, met anderen komen we wekelijks in contact. Denk maar aan de psychiatrische ziekenhuizen, de thuisverpleegkundigen, verzorgenden, huisartsen, psychiaters, psychologen, maatschappelijke assistenten,… Het doel: samenwerken mét en rondom de persoon met een psychische kwetsbaarheid. Hoe? Door minder zorg/hulp te geven waar mogelijk en meer zorg/hulp waar nodig.

Zorg- en hulpverleners beschikken allemaal over andere troeven en sommige hulpverleningsvormen zijn ingrijpender dan anderen. We zijn dus per persoon op zoek naar de minst ingrijpende hulp, afgestemd op wat iemand nodig heeft én wenst. Geen gemakkelijke oefening. Hieronder vind je een opsomming van een aantal dienstverleningen die elk hun steentje kunnen bijdragen voor personen met een psychische kwetsbaarheid. De volgorde is belangrijk want de eerste zijn het minst ingrijpend.

Mantelzorg en zelfhulp

Personen met een psychische kwetsbaarheid kunnen buiten het professionele hulpverleningscircuit hulp vinden bij familieleden, vrienden, buren, vrijwilligers,....

Ook in zelfhulpgroepen kan de permanente beschikbaarheid van ervaringsdeskundigen, de mogelijkheid van crisisinterventie en de wekelijkse groepsbijeenkomsten met lotgenoten een belangrijke ondersteuning betekenen voor wie geen professionele hulp wenst.
Enkele voorbeelden:

 • Anonieme Alcoholisten (AA-groepen)
 • Familiegroepen (jong)dementie van Alzheimer Liga Vlaanderen
 • Similes organiseert activiteiten voor familieleden van personen met psychische problemen.
 • Uilenspiegel is een vereniging voor en vooral door mensen met een psychische kwetsbaarheid en organiseert ook lotgenotencontact.
 • Ups&Downs (bipolaire stoornissen)
 • AnBn (eetstoornissen)
 • Vereniging voor autisme

​Op de website van Trefpunt Zelfhulp vind je een overzicht van alle zelfhulpgroepen in Vlaanderen. 

Ook bestaan er hulplijnen die men via verschillende wegen kan contacteren, bijvoorbeeld Tele-Onthaal, De Zelfmoordlijn 1813, de DrugLijn,...

Klik hier voor meer links

​Eerstelijnszorg

Alle zorg die direct (laagdrempelig) toegankelijk is voor iemand met of zonder psychische kwetsbaarheid. Enkele voorbeelden:

 • Huisarts: kernfiguur in de zorg
 • CAW: Centrum Algemeen Welzijnswerk biedt hulp bij al je welzijnsvragen
 • JAC: Jongerenadviescentrum (hetzelfde als het CAW maar dan voor jongeren)
 • OCMW: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
 • Mutualiteiten (bijvoorbeeld CM)
 • Thuisverpleegkundigen (bijvoorbeeld Wit-Gele Kruis)
 • CLB: Centrum voor Leerlingenbegeleiding op school
 • Diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg (Familiehulp en Landelijke Thuiszorg bijvoorbeeld)
 • Apothekers
 • Kinesisten
 • ... 

Ambulante gespecialiseerde zorg

Dit is de zorg specifiek voor personen met een psychische kwetsbaarheid. Ambulante hulp wil zeggen dat mensen in hun thuisomgeving blijven wonen, maar dat ze ondersteund worden door bijvoorbeeld wekelijks een gesprek te voeren met een therapeut. Enkele voorbeelden:

 • CGG:  Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg
 • CAD : Centrum voor alcohol en drugs
 • DAGG: Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg
 • MSOC:  Medisch-Sociaal Opvangcentrum
 • Mobiele teams voor volwassenen, bijvoorbeeld 2B team, PZT (Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie), LZ-team (Team Langdurige Zorg), team Onderweg,… 

Residentiële hulp

Voor sommigen is een (deeltijdse en/of liefst korte) opname noodzakelijk omdat de problematiek té complex of acuut is. Dit kan bijvoorbeeld in: 

 • PAAZ: Psychiatrische Afdeling van een Algemeen Ziekenhuis
 • PZ: Psychiatrisch Ziekenhuis
 • EPSI: Eenheid Psychiatrische Spoedinterventie
 • CIC: Crisisinterventiecentrum
 • TG: Therapeutische Gemeenschap voor druggebruikers (bijvoorbeeld De Spiegel, De Sleutel,...)

Specifieke woonvormen

Binnen de brede zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid zijn er verschillende woon(ondersteunings)vormen. Enkele voorbeelden: 

 • Begeleid wonen
 • Beschut wonen
 • PVT (Psychiatrisch Verzorgingstehuis)
 • WZC (Woon- en ZorgCentra)
 • Thuislozencentra

 •  … Main menu 2

Page | by Dr. Radut