Jump to Navigation

Gedeelde zorg

Het is quasi ondenkbaar om zorg te verstrekken aan iemand zonder rekening te houden met diens kinderen, ouders, partner, andere hulp- en zorgverleners,…  

Steeds meer doen zich complexe thuiszorgsituaties voor. Hierbij worden vaak verschillende zorg- en hulpverleners ingeschakeld. In dergelijke situaties is een goede samenwerking met alle betrokken partijen noodzakelijk, met als centrale figuur: de cliënt. Gedeelde zorg betekent elkaar ondersteunen, een gedeelde verantwoordelijkheid voelen, samen zoeken naar oplossingen voor problemen en vermindering van werkdruk. Gedeelde zorg betekent ook gebruik maken van elkaars deskundigheid, meer kwaliteit van zorg en meer plezier in het werk. Gedeelde zorg leidt tot meer geïntegreerde zorg, een betere kwaliteit, een efficiëntere organisatie en meer plezier in het werk.

De praktijk van alledag laat zien dat de complexiteit toeneemt en dat de zorg meer geïntegreerd moet worden. Samenwerken is dus een absolute noodzaak. 

DIt kan onder meer door een MDO: een multidisciplinair overleg in de vorm van een rondetafelgesprek. Alle betrokken zorg- en hulpverleners rondom een cliënt worden uitgenodigd, ook de cliënt zelf en de mantelzorgers. Belangrijk is dat het overleg in een klimaat van onderling vertrouwen gebeurt en dat iedereen vertrekt vanuit de noden van de cliënt en mantelzorgers. Doel is om afspraken te maken i.f.v. betere zorg waaraan eenieder zich dient te houden.

 

 

 

 Main menu 2

Page | by Dr. Radut