Jump to Navigation

Gedeelde zorg

Bij complexe zorgsituaties worden vaak verschillende zorg- en hulpverleners ingeschakeld. In dergelijke situaties is een goede samenwerking met alle betrokken partijen noodzakelijk, met als centrale figuur: de zorgvrager. Gedeelde zorg betekent elkaar ondersteunen, een gedeelde verantwoordelijkheid voelen, samen zoeken naar oplossingen voor problemen en vermindering van werkdruk. Gedeelde zorg betekent ook gebruik maken van elkaars deskundigheid, meer kwaliteit van zorg en meer plezier in het werk. Gedeelde zorg leidt tot meer geïntegreerde zorg, een betere kwaliteit, een efficiëntere organisatie en meer plezier in het werk.

 

Als je bepaalde gedragingen observeert bij iemand (bijvoorbeeld hij slaapt ineens zeer veel terwijl hij vroeger actief was, komt nog zelden buiten) kan je je bezorgdheid in eerste instantie uiten aan de persoon zelf. 

 

Het is ook van belang de betrokken huisarts op de hoogte te brengen, mits medeweten van de persoon. De huisarts wordt aanzien als een belangrijke spilfiguur in de zorg. De huisarts bekijkt of hij een patiënt met psychische klachten zelf behandelt of dat hij deze doorverwijst naar de generalistische zorg of gespecialiseerde zorg.

 

Tot slot kan het nodig zijn dat alle betrokken partijen rond tafel gaan zitten (overleg) en de zorg afstemmen op de noden van de zorgvrager en diens omgeving.

Belangrijk is dat het multidisciplinair overleg in een klimaat van onderling vertrouwen gebeurt en dat iedereen vertrekt vanuit de noden van de cliënt en mantelzorgers. Doel is om afspraken te maken i.f.v. betere zorg waaraan eenieder zich dient te houden.

 

De praktijk van alledag laat zien dat de complexiteit toeneemt en dat de zorg meer geïntegreerd moet worden. Samenwerken is dus een absolute noodzaak.  Main menu 2

Page | by Dr. Radut