Jump to Navigation

Hoe samenwerken?

Samenwerking is hoe dan ook een zaak van mensen. Mensen met visie en ambitie, betrokkenheid en enthousiasme, die gaan voor een gezamenlijk doel. Het blijkt dat er al veel mogelijk is door samen rond de tafel te gaan zitten, te bespreken wat ieder als knelpunten ervaart en te kijken wat ieder kan bijdragen aan de oplossingen. In overleg met elkaar én met andere partijen zijn creatieve oplossingen te bedenken. Het is zeer belangrijk dat de zorgvrager de eigen regie van zijn/haar herstelproces behoudt.

Samenwerken in de zorg betekent dat je ook rekening houdt met onderstaande principes:

  1.  We kiezen voor minimale zorg waar mogelijk en maximale zorg waar nodig. Het streefdoel is een gedeelde zorg op maat van de zorgvrager, waarbij niet automatisch uitgegaan wordt van het maximale aanbod. Als je in een situatie terechtkomt waar de zorgvrager gebaat zou zijn met hulp, dan denk je in eerste instantie aan de meest laagdrempelige, minst ingrijpende vormen. Voorbeelden hiervan: overleg met familie en mantelzorgers, met de huisarts (dé spilfiguur), met het CAW, OCMW,… Het zou niet kloppen mochten we bij een vermoeden van ‘psychisch uit balans zijn’ onmiddellijk pleiten voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis.
  2.  Ook een goede taakverdeling tussen verschillende zorg- en hulpverleners is belangrijk:  schoenmaker, blijf bij je leest. Verzorgenden kunnen bijvoorbeeld psychosociale ondersteuning bieden, hebben een signaalfunctie, kunnen ondersteuning bieden in het huishouden,... maar wagen zich niet aan therapeutische interventies. Op analoge wijze hoeven mensen van mobiele teams zich niet te focussen op de taken die door verzorgenden kunnen worden uitgevoerd.


Main menu 2

Page | by Dr. Radut